Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 241 konvektomaty, grily 5,5 kg

  Výrobca: Cleamen
  Prostriedok na priame použitie na odstraňovanie pripálenín z konvektomatov, grilov, a častí vzduchových filtrov. Výrobok dočasne nie je možné predávať širokej verejnosti. Výrobok je určený iba na profesionálne použitie, pri nákupe, prosím, uveďte IČO.
  Sku: VC241055097
  Dostupnosť:
  Skladom
  Predpokladané doručenie: 19. 7. 2024
  24,56 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Prostriedok na priame použitie na odstraňovanie pripálenín z konvektomatov, grilov, a častí vzduchových filtrov. Používa sa neriedený alebo zriedený v pomere až 1:5.

  Prostriedok je špeciálne upravený na aplikáciu tlakovým rozprašovačom.

  Použitie:
  Tlakovým rozprašovačom naneste prípravok na znečistené miesta (nahriate na 40-50 ° C v prípade, že to zariadenie umožňuje) a nechajte reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 15 minút.
  Pri silnejšom znečistení použijeme na uvoľnenie nečistôt vhodný pad (nesmie poškriabať povrch), alebo kefu.
  Po určenej dobe pôsobenia povrch dobre niekoľkokrát umyte čistou vodou pomocou huby a vytrite do sucha.

  Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako gumové rukavice, okuliare a zásteru.
  Zabráňte styku s pokožkou a vdychovaniu aerosólu pri aplikácii.

  dávka míra znečištění
  ●● ●●●
  doba (min.) 5 10 15
   
  pH koncentrátu:  14
   
  Návod na použitie zariadenia je nadradený tomuto návodu.
  Nepoužívať na hliník a materiály neodolné alkáliám.
  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.

  UFI TQJ0-20Q5-D004-3C6S

  Nebezpečné vlastnosti
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.
   

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★