Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 141 strojné umývanie podláh 5 l

  Výrobca: Cleamen
  Nepenivý prostriedok určený predovšetkým na strojné umývanie silne znečistených podláh (aj napr. od syntetických olejov).
  Sku: VC141050098
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  31,04 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Nepenivý prostriedok určený predovšetkým na strojné umývanie silne znečistených podláh (aj napr. od syntetických olejov).

  Je určený na všetky druhy vodeodolných povrchov ako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertínové povrchy, teraco, tehlové, betónové, liate podlahy so stierkou aj s náterom.
  Prostriedok je určený na strojné čistenie, možno ho používať aj na ručné dočisťovanie a údržbu.

   
   
  míra znečištění
    ●● ●●●
  ml/10 litrů 40 70 100
  pH roztoku 12 12.3 12.4
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,448 Kč 0,784 Kč ​1,120 Kč
   
  pH koncentrátu:  >12
   
  Nie je vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, drevené povrchy, gumu, PVC ošetrené vosky a povrchy, ktoré nie sú odolné voči alkáliám.
  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.

  UFI: MUQ0-F03Y-R00T-SU5N

  Nebezpečné vlastnosti
  H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
   
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★