Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  shopping_cart Tento mesiac zakúpilo 8 zákazníkov
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 131 extrakčné čistenie 5l

  Výrobca: Cleamen
  Nízkopenivý prostriedok určený na čistenie kobercov, čalúnenie, autosedačiek z prírodných i syntetických vlákien.
  Sku: VC131050098
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  22,36 €
  i h

  Nízkopenivý prostriedok určený na čistenie kobercov, čalúnenie, autosedačiek z prírodných i syntetických vlákien. Výrobok je určený na extrakčné čistenie a obsahuje vysoko účinné enzýmy.

  Podľa úrovne znečistenia zrieďte roztok a aplikujte extraktorom.
  Na škvrny nastriekajte koncentrovaný prostriedok pomocou rozprašovača a votrite do textílie, nechajte chvíľu pôsobiť a potom ju niekoľkokrát prejdite extraktorom.
  Prostriedok je možné použiť aj na ručné čistenie. Tu je nutné dbať na dôkladné vymytie prípravku čistou vodou.
  Na dlhodobé udržanie čistoty tkaniny, najmä pri poťahoch a čalúnení kresiel odporúčame po vyčistení tkaninu ešte niekoľkokrát preprať čistou vodou pomocou extraktora.

  Dávkování a ředění pro sprejové čištění v ml/1 litr roztoku míra znečištění
    ●● ●●●
  ml/10 litrů do stroje 50 150 250
  pH roztoku 7.2 8 8
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,525 Kč 1,574 Kč ​2,624 Kč

   

  pH koncentrátu: 7 - 8

  Nevhodné pre materiály a povrchy, ktoré nie sú odolné voči vode.

  UFI V7H0-F0YE-500Q-UJ9P

  Nebezpečné vlastnosti
  H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
  H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  P280 - Používajte ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.


  GHS02
  Hořlavé látky

   


  GHS05
  Korozivní a žíravé látky

   


  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★