Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 120 základný čistič 5l

  Výrobca: Cleamen
  Prostriedok, určený na odstránenie aj opravy všetkých typov starých disperzií a voskov z PVC a linolea. Výrobok dočasne nie je možné predávať širokej verejnosti. Výrobok je určený iba na profesionálne použitie, pri nákupe, prosím, uveďte IČO.
  Sku: VC120050098
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  20,32 €
  i h

  Prostředek, určený pro odstranění i opravy všech typů starých disperzí a vosků z PVC a linolea. Lze jej používat i jako základní čistič, hlavně před pokládáním vosků, účinně působí na zašlapanou špínu na všech podlahových krytinách odolných alkáliím (dlažby, PVC, starší linoleum, teraso, cihelné povrchy, nelesklá žula).

   
  Odstraňování disperzí:
  Naředěný roztok (viz. tabulka) aplikujte na povrch buď z nádrže podlahového kotoučového stroje nebo ručně mopem. Okraje očistěte ručním podlahovým padem.
  Strojem s modrým padem při standardní rychlosti odstraňte staré vrstvy vosku a odsajte vysavačem na mokré sání. Povrch poté zneutralizujte vodou.
  Před aplikací vosku nechte dobře vyschnout.

  Oprava disperzí:
  Naředěný roztok (cca 1:100) z tlakového rozprašovače aplikujte na odstraňované části tak, aby byl povrch vlhký a podlahovým kotoučovým strojem s vysokou rychlostí a modrým padem odstraňte horní ošlapanou vrstvu. Vymopujte čistou vodou celý povrch a nechte vyschnout.
  Na vyschlý povrch aplikujte rozprašovačem Cleamen 123 rozředěný v poměru 50 ml do 1 litru. Neaplikujte na více než 5 m² a okamžitě přeleštěte podlahovým kotoučovým strojem s vysokými otáčkami a bílým padem.
   
  Základní čištění:
  Prostředek nařeďte podle míry znečištění (viz. tabulka) a roztok aplikujte na povrch, u menších povrchů z rozprašovače, u větších povrchů buď strojně nebo mopem. Nechte působit, odsajte vysavačem na mokré sání, nebo setřete mopem a omyjte (neutralizujte) čistou vodou.
  Koncentrace 300ml/1L se používá na PVC, není vhodná (příliš silná) na odstraňování vosků z přírodních linoleí a marmoleí (např. marmolea zn. Forbo).
   


  dávkování a ředění  míra znečištění
  běžné střední silné
  odstraňování vosků ml/1l 75 150 300
  běžné mytí ml/1l 10 15 20
  pH roztoku 12.5 12.7 13
  Cena 1 l praocvního roztoku od 0,841 Kč 1,262 Kč ​1,682 Kč

  pH koncentrátu: >13
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
  Nepoužívat na vysoce lesklé povrchy a povrchy, které nejsou odolné alkáliím.
   
  UFI: XXQ0-X0TD-200A-E5RQ
   

  Nebezpečné vlastnosti

  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H290 - Může být korozivní pro kovy.
  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★